(Deze blog in het Nederlands, scrol naar beneden)

In other words, people who want to help me financially to provide for myself and thus build up an Art Credit.

With the accrued credit, a work of mine can be purchased. In this way I can make a living from my work. And that, dear people, is My Dream.

Most of you know that I have been without income for 7 years now. During that time I rowed with the oars, ... I did co-housing, cleaned part-time and did odd jobs.

However, doing unskilled work does not help, at least for me. After all, in addition to the education of my daughter, being a single mom and having the usual household 'obligations', there is too little time and mental space left to do quality Work.

I, alexandra kremers, am an artist. In heart and soul. Unable to hold other positions. I live for my work and my daughter, that's all I have in my power. To survive in this society I need financial help. And for that help I can offer something beautiful.

If you are open to this concept, you appreciate my work and you can miss something every month, please feel free to contact me. This can be done via alexandrakremers@gmail.com

Sovereign greetings,
alexandra

Tag: Van Gogh Source; https://vijgennapasen.wordpress.com/tag/van-gogh/
Art and money (3)
"Which people know the most about money?
Answer: bankers and artists.
The bankers because they are busy with money all day, the artists because they are always short of money (and are therefore constantly working on it).
It's a joke, but there is a lot of truth in it.
Artists dedicate their lives to art.
Art is an almost religious mission for them.
But by the nature of the matter they are at the same time obliged to deal very intensely with "the mire of the earth".
Art may be so spiritual, but it can never separate itself from matter.
This is particularly the case for the visual arts.
The musical arts are much less material in nature.
Pen and paper are enough for a writer, a musician can live a whole life with one instrument.
A painter, on the other hand, needs canvas, and paint, and brushes, and oil, and turpentine, and an easel, and a studio, and so on.

... Vincent van Gogh, for example, sold only one painting in his entire life.
He was financially dependent on his brother and without his (generous) support we would never have heard of the Sunflowers or the Potato Eaters.
And van Gogh was no exception, he was the rule.
Visual artists have always depended on people to support them.
Artistic problems were always financial problems for them. ..."

-Amen-

Dutch = Nederlands

"Donateurs/ sponsors/ broodheer gezocht, ..."

Oftewel mensen die mij financieel willen helpen in eigen onderhoud te voorzien en op die manier een Kunstkrediet opbouwen. Met het opgebouwde krediet kan namelijk een werk van mij worden aangekocht. Op deze manier kan ik leven van mijn werk. En dat, beste mensen is Mijn Droom.

De meesten onder jullie weten dat ik reeds 7 jaar zonder inkomen vertoef. Ik heb in die tijd geroeid met de riemen, ... Aan co-housing gedaan, parttime gepoetst en klusjes verricht.

Echter, ongeschoolde arbeid verrichten zet, voor mij althans, geen zoden aan de dijk. Er blijft namelijk naast de opvoeding van mijn dochter en huishoudelijke 'verplichtingen' erg weinig tijd en geestelijke ruimte over om nog kwalitatief Werk te verrichten.

Ik, alexandra kremers, bén een Kunstenaar. In hart en nieren. Niet in staat andere functies te bekleden. Ik lééf voor mijn werk en mijn dochter, meer heb ik niet in mijn macht. Om te overleven in deze maatschappij heb ik financiële steun nodig. En voor die steun kan ik, in ruil, iets moois bieden.

Indien je openstaat voor dit concept, je apprecieert mijn werk en kan elke maand wat missen, neem dan gerust contact met mij op. Dit kan via alexandrakremers@gmail.com

Soevereine groet,

alexandra

Tag: Van Gogh Bron; https://vijgennapasen.wordpress.com/tag/van-gogh/

Kunst en geld (3)

"Welke mensen hebben het meest verstand van geld?
Antwoord: bankiers en kunstenaars.
De bankiers omdat ze de hele dag met geld bezig zijn, de kunstenaars omdat ze altijd geld tekort hebben (en er dus ook voortdurend mee bezig zijn).
Het is een grapje, maar er schuilt veel waarheid in.
Kunstenaars wijden hun leven aan de kunst.
Kunst is voor hen een bijna religieuze missie.
Maar door de aard van de zaak zijn ze tegelijk verplicht zich zeer intens bezig te houden met ‘het slijk der aarde’.
Kunst mag dan nog zo geestelijk zijn, ze kan zich nooit losmaken van de materie.
Dat is heel in het bijzonder het geval voor de beeldende kunsten.
De muzische kunsten zijn veel minder materieel van aard.
Een schrijver heeft genoeg aan pen en papier, een muzikant kan een heel leven met één instrument.
Een schilder daarentegen heeft doek nodig, en verf, en penselen, en olie, en terpentijn, en een ezel, en een atelier, enzovoort.

... Vincent van Gogh bijvoorbeeld heeft in zijn hele leven maar één schilderij verkocht.
Hij was financieel was volkomen afhankelijk van zijn broer en zonder diens (royale) steun zouden we nooit van de Zonnebloemen of de Aardappeleters gehoord hebben.
En van Gogh was geen uitzondering, hij was de regel.
Beeldende kunstenaars zijn altijd afhankelijk geweest van mensen die hen wilden steunen.
Artistieke problemen waren voor hen ook altijd financiële problemen. ..."

-Amen-